دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی طیف نما
مشاهده (طیف نما) در کمانک، معنی و ترجمه طیف نما در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (طیف نما) کلمه و عبارات مشابه طیف نما چیست
لغت نامه ها
1. [ طَ / طِ ن ُ / ن ِ / ن َ ] (نف مرکب، اِ مرکب ) اسپکترسکپ . دستگاهی که در تجزیه نور و تحقیق طیف به کار رود.

معنی ( طیف نما ) در لغت نامه دهخدا