دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ظریف شدن
مشاهده (ظریف شدن) در کمانک، معنی و ترجمه ظریف شدن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ظریف شدن) کلمه و عبارات مشابه ظریف شدن چیست
لغت نامه ها
1. [ ظَ ش ُ دَ ](مص مرکب ) (... کودک ) تبزّع . (تاج المصادر). بزع .

معنی ( ظریف شدن ) در لغت نامه دهخدا