دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عتران
مشاهده (عتران) در کمانک، معنی و ترجمه عتران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عتران) کلمه و عبارات مشابه عتران چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ت َ ] (ع مص ) استوار گردیدن نیزه و جز آن .
لرزیدن و جنبیدن نیزه . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).
سخت شدن . (اقرب الموارد).

معنی ( عتران ) در لغت نامه دهخدا