دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عثمی
مشاهده (عثمی) در کمانک، معنی و ترجمه عثمی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عثمی) کلمه و عبارات مشابه عثمی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ می ی ] (اِخ ) ابوالحسن مفضل بن عمیربن عثم بن منتجعبن عمیربن منتجعبن صخربن هندبن ریاح بن عبیدبن عوف بن حرام العثمی . مروزی است . از شاذان بن فیاض و حفص بن عمرالحوض و علی بن حجر و جز آنها روایت کند و از وی عبدالرحمن بن فتح السراج و جز آنان روایت کند. وی به سال 275 هَ . ق . به شاش درگذشت . (از اللباب ج 2 ص 122).
2. [ ع ُ می ی ] (اِخ ) عبدالعزیزبن بدربن زیدبن معاویةبن حسام بن اسعدبن ودیعةبن مبذول بن عدی بن عثم بن الربیعة العثمی منسوب به عثم بن ربیعةبن رشدبن قیس بن جهنیه . بطنی از جهنیةبن زید است . وی از وافدین بر پیغمبر است نام او عبدالعزی بوده رسول (ص ) آن را تغییر داد. (از اللباب ج 2 ص 123).

معنی ( عثمی ) در لغت نامه دهخدا