دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عجران
مشاهده (عجران) در کمانک، معنی و ترجمه عجران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عجران) کلمه و عبارات مشابه عجران چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ] (ع مص ) گردن تافتن .
درگذشتن از بیم و مانند آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ).

معنی ( عجران ) در لغت نامه دهخدا