دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عسران
مشاهده (عسران) در کمانک، معنی و ترجمه عسران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عسران) کلمه و عبارات مشابه عسران چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ س َ ] (ع مص ) دم برداشتن شتر ماده در دویدن . (از منتهی الارب ). دنبال برداشتن شتر. (تاج المصادر بیهقی )(از اقرب الموارد). عَسر. و رجوع به عَسْر شود.
از سوی چپ آمدن . (از منتهی الارب ). عَسر. ورجوع به عَسْر شود.
سخت شدن زادن بر زن . (از اقرب الموارد). عَسر. و رجوع به عَسْر شود.

2. [ ع ُ ] (ع ص، اِ) ج ِ عَسراء. (اقرب الموارد). رجوع به عسراء (ع ص ) شود.

معنی ( عسران ) در لغت نامه دهخدا