دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عطران
مشاهده (عطران) در کمانک، معنی و ترجمه عطران در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عطران) کلمه و عبارات مشابه عطران چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِ) به سریانی قطران است . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( عطران ) در لغت نامه دهخدا