دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی آباد ارباب علی
مشاهده (علی آباد ارباب علی) در کمانک، معنی و ترجمه علی آباد ارباب علی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی آباد ارباب علی) کلمه و عبارات مشابه علی آباد ارباب علی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ د اَ ع َ ] (اِخ ) دهی است کوچک از دهستان گرمسیر شهرستان اردستان واقع در 21 هزار و پانصد گزی شمال باختری اردستان و 2 هزار و پانصد گزی راه شوسه ٔ اردستان به کاشان .ناحیه ایست جلگه و دارای آب و هوای معتدل، و 69 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات، پنبه، کرچک و منداب است . اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن فرعی است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).

معنی ( علی آباد ارباب علی ) در لغت نامه دهخدا