دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی آباد علی رضاخان
مشاهده (علی آباد علی رضاخان) در کمانک، معنی و ترجمه علی آباد علی رضاخان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی آباد علی رضاخان) کلمه و عبارات مشابه علی آباد علی رضاخان چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ د ع َ رِ ] (اِخ ) دهی است از بخش شهداد شهرستان کرمان واقع در 25 هزارگزی خاور شهداد و در سر راه مالرو کشیت به خراسان . ناحیه ای است جلگه و گرمسیر، و دارای 50 تن سکنه . آب آن از قنات تأمین میشود. محصول آن غلات و خرما و مرکبات است . اهالی به زراعت اشتغال دارند. راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).

معنی ( علی آباد علی رضاخان ) در لغت نامه دهخدا