دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی ارتقی
مشاهده (علی ارتقی) در کمانک، معنی و ترجمه علی ارتقی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی ارتقی) کلمه و عبارات مشابه علی ارتقی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِاُ ت ُ ] (اِخ ) ملقّب به عمادالدین و مشهور به العادل (علی الپی ...). یازدهمین تن از امرای ارتقیه ٔ ماردین است . که در سال 712 هَ . ق . حکومت کرد. (از طبقات سلاطین اسلام ص 151) (از معجم الانساب زامباور ص 345).

معنی ( علی ارتقی ) در لغت نامه دهخدا