دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی تستری
مشاهده (علی تستری) در کمانک، معنی و ترجمه علی تستری در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی تستری) کلمه و عبارات مشابه علی تستری چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ ت ُ ت َ ] (اِخ ) ابن عبداﷲبن علی تستری بحرانی . رجوع به علی بحرانی شود.
2. [ ع َ ی ِ ت ُ ت َ ] (اِخ ) ابن عیاد تستری بکری فاسی مغربی . متولد در سال 830 هَ . ق . او راست : لطائف الاشارات فی مراتب الانبیاء فی السموات، که در ذی حجه ٔ سال 880 هَ . ق . از تألیف آن فراغت یافت . (از معجم المؤلفین بنقل از نیل الابتهاج تنبکتی ص 211).
3. [ ع َ ی ِ ت ُ ت َ ] (اِخ ) ابن احمد تستری . از محدثان بود. (منتهی الارب ).

معنی ( علی تستری ) در لغت نامه دهخدا