دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی جلی
مشاهده (علی جلی) در کمانک، معنی و ترجمه علی جلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی جلی) کلمه و عبارات مشابه علی جلی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ؟ ] (اِخ ) ابن امراﷲبن عبدالقادر حمیدی رومی، مشهور به ابن حنائی . رجوع به علی حناوی زاده (ابن محمد...) شود.

معنی ( علی جلی ) در لغت نامه دهخدا