دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی سهیلی
مشاهده (علی سهیلی) در کمانک، معنی و ترجمه علی سهیلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی سهیلی) کلمه و عبارات مشابه علی سهیلی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ س ُ هََ ] (اِخ ) ابن احمد سهیلی اسفراینی . مکنی به ابوالحسن . رجوع به علی اسفرایینی شود.

معنی ( علی سهیلی ) در لغت نامه دهخدا