دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی مجوسی
مشاهده (علی مجوسی) در کمانک، معنی و ترجمه علی مجوسی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی مجوسی) کلمه و عبارات مشابه علی مجوسی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ ی ِ م َ ] (اِخ ) ابن عباس مجوسی . مشهوربه ابن مجوس . طبیب و از اهالی اهواز بود. وی نزد ابوماهر موسی بن سیار تحصیل کرد. و برای عضدالدوله ٔ دیلمی کتابی در درمان بیماریها به وسیله ٔ ادویه ٔ مفرد نگاشت . و کتابی نیز به نام کامل الصناعة الطبیة در علم طب تألیف کرد که مشهور به ملکی شد و آن در دو مجلدبزرگ است . (از معجم المؤلفین ). صاحب معجم المؤلفین به مآخذ ذیل نیز اشاره کرده است : الوافی صفدی ج 12ص 85. فهرس المؤلفین بالظاهریة. عیون الانباء ابن ابی اصیبعة ج 1 ص 236. تاریخ الحکماء قفطی ص 232. کشف الظنون ص 1380. فهرس الطب المکتبة البلدیه ص 35. کتبخانه ٔ عاشرافندی ص 47. و نیز رجوع به ابن المجوس شود.

معنی ( علی مجوسی ) در لغت نامه دهخدا