دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی علی پرست کابلی
مشاهده (علی پرست کابلی) در کمانک، معنی و ترجمه علی پرست کابلی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (علی پرست کابلی) کلمه و عبارات مشابه علی پرست کابلی چیست
لغت نامه ها
1. [ ع َ پ َ رَ ت ِ ب ُ ] (اِخ ) وی درویشی سیاح و ازاهالی کابلستان و معاصر صاحب مجمعالفصحاء است و بیتی از او در آن کتاب نقل شده است . رجوع به مجمعالفصحاء ج 2 ص 346 و الذریعه ٔ آقابزرگ طهرانی ج 9 ص 751 شود.

معنی ( علی پرست کابلی ) در لغت نامه دهخدا