دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی عکابس
مشاهده (عکابس) در کمانک، معنی و ترجمه عکابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (عکابس) کلمه و عبارات مشابه عکابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ع ُ ب ِ ] (ع ص ) چیز متراکم، و آنچه برهم سوار باشد. (از اقرب الموارد).
شتران بسیار، و یا شترانی که نزدیک هزار رسیده باشند. (از منتهی الارب )(از اقرب الموارد). عُکَبس . و رجوع به عکبس شود.

معنی ( عکابس ) در لغت نامه دهخدا