دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی غابس
مشاهده (غابس) در کمانک، معنی و ترجمه غابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (غابس) کلمه و عبارات مشابه غابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (اِ) عنب الدب است . (فهرست مخزن الادویة). غابس به همین صورت فقط در فهرست مخزن الادویة دیده شد، ظاهراً یا غلط و یا لهجه ٔ دیگر غابش است که شین بسین بدل شده .

معنی ( غابس ) در لغت نامه دهخدا