دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فابس
مشاهده (فابس) در کمانک، معنی و ترجمه فابس در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فابس) کلمه و عبارات مشابه فابس چیست
لغت نامه ها
1. [ ب ِ ] (لاتینی، اِ) فاباس . فابش . باقلا. (ناظم الاطباء). از لاتینی فابس . (حاشیه ٔ برهان چ معین ). باقلی .
زاج . (فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( فابس ) در لغت نامه دهخدا