دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فاشان
مشاهده (فاشان) در کمانک، معنی و ترجمه فاشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فاشان) کلمه و عبارات مشابه فاشان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) قریه ای از نواحی مرو. (از معجم البلدان ). پاشان، قریه ای از هرات، رجوع به پاشان شود.

معنی ( فاشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ای چو خفاشان شب نادیده روز ,
آری این صلح وصفاشان زپی ذلت ماست ,
و آن عرابی ز قفاشان برگشت ,
دگر بار از جفاشان داد برداشت ,