دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فاش گفتن
مشاهده (فاش گفتن) در کمانک، معنی و ترجمه فاش گفتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فاش گفتن) کلمه و عبارات مشابه فاش گفتن چیست
لغت نامه ها
1. [ گ ُ ت َ] (مص مرکب ) آشکارا گفتن . بی پرده گفتن :
با حکیم او رازها میگفت فاش
از مقام خواجگان و شهرتاش .
مولوی .
فاش میگویم و از گفته ٔ خود دلشادم
بنده ٔ عشقم و از هر دو جهان آزادم .
حافظ.
عاشق و رند و نظربازم و میگویم فاش
تا بدانی که به چندین هنر آراسته ام .
حافظ.

معنی ( فاش گفتن ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
حقیقت راز معنی فاش گفتند ,