دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فراسته
مشاهده (فراسته) در کمانک، معنی و ترجمه فراسته در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فراسته) کلمه و عبارات مشابه فراسته چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ ت َ / ت ِ ] (اِ) پروانه ٔ چراغ . (آنندراج ). مصحف فَراشة (با شین معجمه ) است . رجوع به فَراشة شود.
2. [ ف َرْ را ت َ / ت ِ ] (اِ) جاروب که بدان خاک روبند. (آنندراج از مؤید الفضلاء). مصحف فَرّاشَة. رجوع به فَرّاشَة شود.

معنی ( فراسته ) در لغت نامه دهخدا