دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فنجنگشت
مشاهده (فنجنگشت) در کمانک، معنی و ترجمه فنجنگشت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فنجنگشت) کلمه و عبارات مشابه فنجنگشت چیست
لغت نامه ها
1. [ ف َ ج َ گ ِ / گ ُ ] (اِ مرکب ) پنج انگشت . (فرهنگ فارسی معین ). بر وزن و معنی پنجنگشت است، و آن رستنیی باشد که به عربی ذوخمسةاصابع و ذوخمسةاوراق خوانند. (برهان ). فقد. (یادداشت مؤلف ). اثلق است که به هندی سبنهالو نامند. (فهرست مخزن الادویه ).

معنی ( فنجنگشت ) در لغت نامه دهخدا