دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی فیلوپمن
مشاهده (فیلوپمن) در کمانک، معنی و ترجمه فیلوپمن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (فیلوپمن) کلمه و عبارات مشابه فیلوپمن چیست
لغت نامه ها
1. [ ل ُ پ ُ م َ ] (اِخ ) از اهالی مگالوپولیس در آکادیا و رئیس اتحاد شهرهای دوازده گانه ٔ آکائیا بود که چندین بار با سلاطین اسپارت جنگید و وطن خود را از تسلط ایشان نجات داد. با اهالی اتولیا هم در سال 208 ق . م . جنگید و بر آنان نیز غالب شد. بزرگترین جنگ او با اسپارت در سال 188 ق . م . روی داد و در آن سال بر ناپیس جبار اسپارت غلبه کرد و وارد شهر اسپارتا شد و قوانین لیکورگوس را لغو کرد، سپس بر ضد ترقیات روم و مداخلات آن دولت در امور بلاد یونان برخاست و در 70سالگی با سردار شهر مسه نیا - موسوم به دینوکرتس که آن شهر را از اتحاد آکائیا خارج ساخته بود - جنگید و اسیر سپاهیان دینوکراتس شد و درسال 183 ق . م . در سرنیا هلاک شد. (از تعلیقات نصراﷲ فلسفی بر ترجمه ٔ تاریخ تمدن قدیم فوستل دو کولانژ).

معنی ( فیلوپمن ) در لغت نامه دهخدا