دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قاشان
مشاهده (قاشان) در کمانک، معنی و ترجمه قاشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قاشان) کلمه و عبارات مشابه قاشان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) دهی است از دههای هرات و آن را باشان نیز گویند. (روضات الجنات خوانساری ص 54).
2. (اِخ ) شهری است نزدیک قم در فاصله ٔ سی فرسنگی اصفهان و اهل آن همه شیعه هستند و جماعتی از دانشمندان و ادیبان بدانجا منسوبند.(الانساب سمعانی ). معرب کاشان . رجوع به کاشان شود.

معنی ( قاشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
ور چون تو بچین کرده ز نقاشان نقشیست ,
ور چون تو به چین کرده ز نقاشان نقشیست ,