دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قراقروط
مشاهده (قراقروط) در کمانک، معنی و ترجمه قراقروط در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قراقروط) کلمه و عبارات مشابه قراقروط چیست
لغت نامه ها
1. [ ق َ ق َ ] (ترکی، اِ مرکب ) اسم ترکی مصل است . رخبین . و گفته اند مصل است . (فهرست مخزن الادویه ). و رجوع به قره قروت شود.

معنی ( قراقروط ) در لغت نامه دهخدا