دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قفل رومی
مشاهده (قفل رومی) در کمانک، معنی و ترجمه قفل رومی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قفل رومی) کلمه و عبارات مشابه قفل رومی چیست
لغت نامه ها
1. [ ق ُ ل ِ ] (ترکیب وصفی، اِ مرکب ) نام لحن پانزدهم است از سی لحن باربد. (برهان ) :
بلبل همی سراید چون باربد
قالوس و قفل رومی و جالینوس .
عنصری .
نظامی گنجوی در صفت باربد گوید :
چو قفل رومی آوردی در آهنگ
گشادی قفل گنج از روم و از زنگ .
نظامی .
عجب است که نام لحن درباری شاه ساسانی عربی بوده ! اگر نسبت صحیح باشد اثر زبان عربهای عراق بوده در زمان مدائن پایتخت خسرو. (فرهنگ نظام از معین در حاشیه ٔ برهان ). یا کلمه ترجمه ٔ لغت پهلوی است . (حاشیه ٔ برهان چ معین ).
قفل را نیز گویند که بر درهای خانه و صندوق و غیره زنند. (برهان ).

معنی ( قفل رومی ) در لغت نامه دهخدا