دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی قنن
مشاهده (قنن) در کمانک، معنی و ترجمه قنن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (قنن) کلمه و عبارات مشابه قنن چیست
لغت نامه ها
1. [ ق ِ ن َ ] (ع اِ) ج ِ قِنَّةبه معنی یک تاه از تاهای رسن یا بخصوص تاه رسن از پوست خرما. (منتهی الارب ) (اقرب الموارد) (آنندراج ).
2. [ ق ُ ن َ ] (ع اِ) ج ِ قُنَّة. (اقرب الموارد) (منتهی الارب ). رجوع به قنة شود.
3. [ ق َ ن َ ] (ع اِ) راه و روش . (منتهی الارب ). سنن . (اقرب الموارد).

معنی ( قنن ) در لغت نامه دهخدا