دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لاجورداندود
مشاهده (لاجورداندود) در کمانک، معنی و ترجمه لاجورداندود در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لاجورداندود) کلمه و عبارات مشابه لاجورداندود چیست
لغت نامه ها
1. [ لاج ْ / ج َ اَ ] (ص مرکب ) اندوده شده به لاجورد:
فرشته ای است بر این بام لاجورد اندود
که پیش آرزوی عاشقان کشد دیوار.
عمادی شهریاری .

معنی ( لاجورداندود ) در لغت نامه دهخدا