دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لاله سپر
مشاهده (لاله سپر) در کمانک، معنی و ترجمه لاله سپر در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لاله سپر) کلمه و عبارات مشابه لاله سپر چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ / ل ِ س ِ پ َ ] (نف مرکب ) که بر لاله گذرد.
زلف فروهشته که برگونه ٔ نیکوان به اهتزاز آید :
گرد لشکر فروفشاند همی
زان سمن زلفکان لاله سپر.
فرخی .

معنی ( لاله سپر ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
زان سمن بوی زلف لاله سپر ,
چون مشک زره داری چون لاله سپر داری ,
زان سمنبوی زلف لاله سپر ,