دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لال و پتی
مشاهده (لال و پتی) در کمانک، معنی و ترجمه لال و پتی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لال و پتی) کلمه و عبارات مشابه لال و پتی چیست
لغت نامه ها
1. [ ل ُ پ َ ] (ترکیب عطفی، ص مرکب ) رجوع به لال پتی و رجوع به لال و هم به پتی شود.

معنی ( لال و پتی ) در لغت نامه دهخدا

1. (لُ پَ)(ص مر.)آن که زبان او گیرد و بعضی حروف رانتواند از مخرج خود ادا کند

معنی ( لال و پتی ) در لغت نامه معین