دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لشتنی
مشاهده (لشتنی) در کمانک، معنی و ترجمه لشتنی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لشتنی) کلمه و عبارات مشابه لشتنی چیست
لغت نامه ها
[ ل ِ ت َ ] (ص لیاقت ) درخور لشتن . لیسیدنی .

معنی ( لشتنی ) در لغت نامه دهخدا