دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لصو
مشاهده (لصو) در کمانک، معنی و ترجمه لصو در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لصو) کلمه و عبارات مشابه لصو چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َص ْوْ ] (ع مص ) درپیوستن با کسی به جهت تهمت و شک . (منتهی الارب ). الانضمام لریبة. (تاج المصادر). لضی .
به زنا خواندن و تهمت کردن زن را. (منتهی الارب ).

معنی ( لصو ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
هیچ شو والله اعلم بالصواب ,
کرده یک لوح ترا ذات الصور ,
ختم شد والله اعلم بالصواب ,