دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی لن نبرح
مشاهده (لن نبرح) در کمانک، معنی و ترجمه لن نبرح در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (لن نبرح) کلمه و عبارات مشابه لن نبرح چیست
لغت نامه ها
1. [ ل َ ن َ رَ ] (ع جمله ٔ فعلیه ) همیشه باشیم . (ترجمان القرآن جرجانی ).

معنی ( لن نبرح ) در لغت نامه دهخدا