دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ماربینی
مشاهده (ماربینی) در کمانک، معنی و ترجمه ماربینی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ماربینی) کلمه و عبارات مشابه ماربینی چیست
لغت نامه ها
1. (ص مرکب ) اَخنَس . (زمخشری ). آنکه بینی آویخته دارد. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به اخنس شود.

معنی ( ماربینی ) در لغت نامه دهخدا