دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ماشان
مشاهده (ماشان) در کمانک، معنی و ترجمه ماشان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ماشان) کلمه و عبارات مشابه ماشان چیست
لغت نامه ها
1. (اِخ ) شهرکی است [ به خراسان ] از عمل مرو و کشت و برز آن برآب رود مرو است . (از حدود العالم چ دانشگاه ص 94).

معنی ( ماشان ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
نماشان جملگی انجام و آغاز ,
هم از گنج ماشان بتوزید فام ,