دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مالینوفلن
مشاهده (مالینوفلن) در کمانک، معنی و ترجمه مالینوفلن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مالینوفلن) کلمه و عبارات مشابه مالینوفلن چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (معرب، اِ) بادرنجبویه است . (فهرست مخزن الادویه ). رجوع به بادرنجبویه شود.

معنی ( مالینوفلن ) در لغت نامه دهخدا