دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مایمرغ
مشاهده (مایمرغ) در کمانک، معنی و ترجمه مایمرغ در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مایمرغ) کلمه و عبارات مشابه مایمرغ چیست
لغت نامه ها
1. [ ی َ م ُ ] (اِخ ) قریه ای است از قرای بخارا. (انجمن آرا) (آنندراج ). از قرای بخارا بر راه نسف . (از معجم البلدان ). قریه ٔ بزرگ و زیبایی است در راه بخارا از نواحی نخشب . (از انساب سمعانی ). از حدود قرشی و ظاهراً بر ساحل جیجون است ... . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا) : و قالب او به دیه مایمرغ از ناحیت رود بارزم، در خاک کردند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی چ 1 تهران، ص 234).
2. [ ی َ م ُ ] (اِخ ) ابوسعد گوید که شهری بر کنار جیحون است و گروهی از فضلا بدانجا منسوب اند. (از معجم البلدان ).
3. [ ی َ م ُ ](اِخ ) از قرای سمرقند و اعمال آن به اعمال درغم پیوسته است . (از معجم البلدان ). از قرای سمرقند. (از انساب سمعانی ). و رجوع به دو ماده ٔ بعد و «مای » شود.

معنی ( مایمرغ ) در لغت نامه دهخدا