دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی متفرق گشتن
مشاهده (متفرق گشتن) در کمانک، معنی و ترجمه متفرق گشتن در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (متفرق گشتن) کلمه و عبارات مشابه متفرق گشتن چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ت َ ف َرْ رِ گ َ ت َ ] (مص مرکب ) متفرق گردیدن . متفرق شدن : ...از سلک نظم و انخراط منتشر و متفرق گردد. (سندبادنامه ص 5). از غلبه ٔ شوق جمیع اهل سنگر از مقر خود برآمده به صحرا و بیابان متفرق گشتند. (مجمل التواریخ گلستانه ص 213).

معنی ( متفرق گشتن ) در لغت نامه دهخدا