دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی محاجفة
مشاهده (محاجفة) در کمانک، معنی و ترجمه محاجفة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (محاجفة) کلمه و عبارات مشابه محاجفة چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ج َ ف َ ] (ع مص ) معارضه کردن . (آنندراج ). معارضه . (تاج المصادر بیهقی ). معارضت کردن . (منتهی الارب ).
مدافعة کردن . (آنندراج ). مدافعة. (تاج المصادر بیهقی ). مدافعت نمودن . (منتهی الارب ).

معنی ( محاجفة ) در لغت نامه دهخدا