دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مرائی
مشاهده (مرائی) در کمانک، معنی و ترجمه مرائی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مرائی) کلمه و عبارات مشابه مرائی چیست
لغت نامه ها
(مُ) [ ع . ] (اِفا.) ریاکار، متظاهر

معنی ( مرائی ) در لغت نامه معین