دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مرسلة
مشاهده (مرسلة) در کمانک، معنی و ترجمه مرسلة در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مرسلة) کلمه و عبارات مشابه مرسلة چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ س َ ل َ ] (ع ص، اِ) مؤنث مرسَل، نعت مفعولی از مصدر ارسال . فرستاده شده . ارسال شده . گسیل داشته . رجوع به مرسل و ارسال شود.
آویخته شده . فروهشته .
در انواع احادیث، احادیث مرسلة، حدیثهای مرسل . آن حدیثها که اسناد متصله ٔ آن تا تابعی رسد و تابعی بی ذکر صحابی واسطه ٔ میان خویش و پیغامبر «قال رسول اﷲ» گوید. (یادداشت مرحوم دهخدا). رجوع به مُرسَل شود.
گردن بنددراز که بر سینه افتد یا گردن بند که در آن مهره و جز آن باشد. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (از اقرب الموارد).یک دانه ٔ بزرگ از گردن بند. (مهذب الاسماء). زیوری است که زنان در گلو آویزند. (غیاث ). مهره های به رشته کرده چون مروارید و یسر و آنچه بدان ماند. (یادداشت مرحوم دهخدا). ج، مرسَلات . (اقرب الموارد) :
ارغوان لعل بدخشی دارد اندرمرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندرگوشوار.
فرخی (دیوان چ دبیرسیاقی ص 175).
تا سخن را فخر نامت زیور و پیرایه داد
مدح، گوهر یاره گشت و شکر لؤلؤ مرسله .
مسعودسعد.
آن خواجه که واسطه ست مدح او
در مرسله های لفظ دُربارم .
مسعودسعد.
رشته ٔ دلها که در این گوهر است
مرسله از مرسله زیباتر است .
نظامی .
بنگر که ز حقه ٔ تفکر
در مرسله ای که میکشی دُر.
نظامی .
دیرینه غمی که در دلش بود
در مرسله ٔ سخن برآمود.
نظامی .
آدم و نوحی نه به ازهر دوئی
مرسله ٔ یک گره از هر دوئی .
نظامی (مخزن الاسرار ص 27).

2. [ م ُ س ِ ل َ ] (ع ص، اِ) مؤنث مرسل، نعت فاعلی از مصدر ارسال . فرستنده . ارسال دارنده : و انی مرسلة الیهم بهدیة فناظرة بم یرجع المرسلون . (قرآن 35/27)؛ من فرستنده هستم به سوی ایشان هدیه ای را تا ببینم فرستادگان با چه چیز برمیگردند. و رجوع به مرسل و ارسال شود.

معنی ( مرسلة ) در لغت نامه دهخدا