دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مقابضه
مشاهده (مقابضه) در کمانک، معنی و ترجمه مقابضه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مقابضه) کلمه و عبارات مشابه مقابضه چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ب َ / ب ِ ض َ / ض ِ ] (از ع، اِمص ) قبض دادن و قبض گرفتن . (فرهنگ علوم نقلی تألیف سجادی ).

معنی ( مقابضه ) در لغت نامه دهخدا