دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مقابلت
مشاهده (مقابلت) در کمانک، معنی و ترجمه مقابلت در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مقابلت) کلمه و عبارات مشابه مقابلت چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُب َ / ب ِ ل َ ] (از ع، اِمص ) مقابلة. مقابله . و رجوع به مقابلة و مقابله شود.
دشمنی . مخالف .ستیزه جویی : و آن کس که به مقابلت و مقاتلت تلقی کرد... با اتباع و اولاد... نیست گردانید. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 17). هنگام مقابلت و مقاتلت صفوف، سربه سر حشو باشند و هیچ کدام به میدان مبارزت بارز نشوند. (جهانگشای جوینی چ قزوینی ج 1 ص 23).

معنی ( مقابلت ) در لغت نامه دهخدا