دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مقاله
مشاهده (مقاله) در کمانک، معنی و ترجمه مقاله در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مقاله) کلمه و عبارات مشابه مقاله چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ ل َ ] (ع اِ) سخن . کلام . (ناظم الاطباء). مقالة. گفت . گفتار. مقال . قول . مقالت . (یادداشت به خطمرحوم دهخدا).
مبحث . (ناظم الاطباء). فصلی از کتاب یا رساله : آغاز کتاب و آن سه مقاله است . (مصنفات باباافضل ج 2 ص 393).
یک مطلب نوشته در روزنامه یا مجله . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). نوشته ای که درباره ٔ موضوعی خاص نویسندو غالباً در روزنامه یا مجله چاپ کنند. ج، مقالات .

معنی ( مقاله ) در لغت نامه دهخدا

1. (مَ لِ) [ ع . مقالة ] (اِ.) 1 - گفتار، مبحث ، کلام . ج . مقالات . 2 - فصلی از یک کتاب یا رساله . 3 - نوشته ای که دربارة موضوعی نویسند

معنی ( مقاله ) در لغت نامه معین

استفاده در دیالوگ ها و آوانگاری بین‌المللی
زندگی با حقوق بخورنمیری که تو با نوشتن اون مقاله‌های صدتایه‌غاز می‌گیری چه ارزشی داره؟
zendegi bɑ hoquqe boxornæmiri ke to bɑ neveʃtæne ʔun mæqɑlehɑye sædtɑyeqɑz migiri tʃe ʔærzeʃi dɑre
یا داری کتاب می‌خوونی یا داری مقاله می‌نویسی
yɑ dɑri ketɑb mixuni yɑ dɑri mæqɑle minevisi
استفاده در متن
به زور نطق و شعر و سرمقاله ,
نیست سرلوحه مقاله ما ,