دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ملت پاسبان
مشاهده (ملت پاسبان) در کمانک، معنی و ترجمه ملت پاسبان در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ملت پاسبان) کلمه و عبارات مشابه ملت پاسبان چیست
لغت نامه ها
1. [ م ِل ْ ل َ ] (ص مرکب ) پاسبان ملت . آنکه پاسبانی ملت کند. نگهبان ملت :
شاه ملت پاسبان را بر فلک
هفت سلطان پاسبان بینی به هم .
خاقانی .

معنی ( ملت پاسبان ) در لغت نامه دهخدا