دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ملیطه
مشاهده (ملیطه) در کمانک، معنی و ترجمه ملیطه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ملیطه) کلمه و عبارات مشابه ملیطه چیست
لغت نامه ها
1. [ م َ طَ ] (اِخ ) جزیره ای است در بحر مدیترانه که کشتی بولس هنگام مسافرت به روم در آنجا شکست و مقصود از این جزیره همان جزیره ٔ مالتای حالیه است که به مسافت 62 میل درجنوب غربی سیسیل واقع است . (از قاموس کتاب مقدس ).
2. [ م َ طَ ] (اِخ ) همان ملط است و نسبت بدان ملیطی است : ثالیس الملیطی . (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). رجوع به ملط شود.

معنی ( ملیطه ) در لغت نامه دهخدا

استفاده در متن
و چون رستگار شدند، یافتند که جزیره ملیطه نام دارد. ,