دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی موسوی
مشاهده (موسوی) در کمانک، معنی و ترجمه موسوی در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (موسوی) کلمه و عبارات مشابه موسوی چیست
لغت نامه ها
1. [ س َ ] ( ص نسبی ) منسوب به حضرت موسی پیغمبر بنی اسرائیل . (یادداشت مؤلف ).
یهودی و موسایی . (ناظم الاطباء). یهود. جهود. کلیمی . موسایی . اسرائیلی . ج، موسویان . (یادداشت مؤلف ).

2. [ س َ ] (اِخ ) مشهدی میرعمادالدین از سادات مشهد مقدس و از شعرای قرن نهم است و بیت زیر از اوست :
یار گفت از غیر ما پوشان نظر گفتم به چشم
وانگهی دزدیده در ما می نگر گفتم به چشم .
(از آتشکده ٔ آذر ص 98).

3. [ س َ ] (اِخ ) ساداتی که از نسل حضرت موسی بن جعفر، هفتمین امام شیعیان هستند؛ سید موسوی، از اولاد امام موسی الکاظم علیه السلام . (یادداشت مؤلف ).
4. [ س َ ] (ص نسبی ) منسوب به موسی که نسبت اجدادی است . (یادداشت مؤلف ). منسوب به موسی . (آنندراج ).

معنی ( موسوی ) در لغت نامه دهخدا

1. (سَ) (ص نسب .) 1 - منسوب به حضرت موسی ' (مطلق ). 2 - منسوب به حضرت موسی ابن جعفر امام هفتم (ع )

معنی ( موسوی ) در لغت نامه معین

استفاده در متن
چون عصای موسوی پیچان و من موسای او ,