دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی مولوبدانا
مشاهده (مولوبدانا) در کمانک، معنی و ترجمه مولوبدانا در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (مولوبدانا) کلمه و عبارات مشابه مولوبدانا چیست
لغت نامه ها
1. [ ] (اِ) به شیرازی آن را کرمال خوانند، نیکوترین آن بود که به لون مردارسنگ بود و به قوت مردارسنگ . (از اختیارات بدیعی ).

معنی ( مولوبدانا ) در لغت نامه دهخدا