دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی میران محمدشاه
مشاهده (میران محمدشاه) در کمانک، معنی و ترجمه میران محمدشاه در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (میران محمدشاه) کلمه و عبارات مشابه میران محمدشاه چیست
لغت نامه ها
1. [ م ُ ح َم ْ م َ ] (اِخ ) هشتمین از سلاطین خاندیش هند از 926 تا 942 هَ . ق . (یادداشت مؤلف )

معنی ( میران محمدشاه ) در لغت نامه دهخدا