دانشنامه کمانک
دنیای واژه ها
دانشنامه کمانک تحلیل و مشاهده محتوای پارسی
معنی ناترسکار
مشاهده (ناترسکار) در کمانک، معنی و ترجمه ناترسکار در دیکشنری ها، تجزیه و تحلیل واژه، عکس (ناترسکار) کلمه و عبارات مشابه ناترسکار چیست
لغت نامه ها
1. [ ت َ ] (ص مرکب ) ناپرهیزگار. مقابل ترسکار :
ز دستان زن هر که ناترسکار
روان با خرد نیستش سازگار.
(گرشاسب نامه ).

معنی ( ناترسکار ) در لغت نامه دهخدا